Projekt: "Dobra praca - lepsza płaca"

_______________________________________________________________________


„Dobra praca - lepsza płaca” w ramach projektów Poddziałania PRKP.08.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, RPKP.08.02.02-04-0216/19. Poddziałanie RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt realizują:
Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski jako Lider projektu oraz Autojazda Justyna Juszczak jako Partner projektu.

ZAKRES POMOCY – rodzaje wsparcia dla uczestnika projektu
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
* doradztwo i pośrednictwo zawodowe dla każdego uczestnika,
* opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
* szkolenie zawodowe wynikające z IPD:
* kwalifikacja wstępna + prawo jazdy kat. C oraz C+E,
* kwalifikacja wstępna + prawo jazdy kat. D,
Zapewniamy:
* stypendium szkoleniowe – 8,91 zł brutto / godz szkolenia zawodowego kursu prawa jazdy,
* ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ramach odbywanego kursu zawodowego,
* pokrywamy koszt 1 podejścia do egzaminu państwowego po każdym rodzaju kursu,
* zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
* zwrot kosztów opieki nad osoba zależną,
* badania lekarskie i psychologiczne,
* materiały szkoleniowe i podręczniki,
* dostęp do platformy e-learningowej.
* ubezpieczenie NNW w trakcie kursów zawodowych.


ODBIORCY PROJEKTU – kogo zapraszamy do uczestnictwa w projekcie
Do projektu zapraszamy 60 mieszkańców woj. kujawsko – pomorskiego pow. 29 roku życia zatrudnionych na um. krótkoterminowych i/lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących, w szczególności os. o niskich kwalifikacjach, których miesięczne zarobki nie przekraczają wartości minimalnego wynagrodzenia.

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy:
a) osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
b) osoby z obszarów wiejskich,
c) panie,
d) osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną,
e) byłych uczestników projektów z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO WK-P.

Dodatkowe wymagania wobec uczestników kursów w momencie przystąpienia do projektu:
* Posiadanie prawa jazdy kat. B,
* Wykształcenie co najmniej podstawowe,
* Fakt bycia osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie.


ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej (bdi-europejczyk.com.pl oraz www.autojazda.com.pl) i w Biurze Projektu oraz Punktach Rekrutacyjnych.
Rekrutacja będzie trwała w sposób ciągły od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r. (aktualizacja) lub do czasu uzyskania wymaganej liczby uczestników.
Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą w Biurze Projektu w Bydgoszczy, Punktach Rekrutacyjnych, drogą elektroniczną (adres mailowy: biuro@autojazda.com.pl, bdi@bdi-europejczyk@com.pl) oraz na spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych. Formularz rekrutacyjny dostępny będzie w wersji papierowej w Biurze Projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie www.autojazda.com.pl oraz http://www.bdi-europejczyk.com.pl.


FORMY WSPARCIA
Wsparcie w ramach projektu będzie polegać na indywidualnej i kompleksowej pomocy dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, które będą się opierać na poniższych działaniach:
a) Badanie predyspozycji zawodowych w trakcie 1 - 2 spotkań z doradcą zawodowym (razem 2h), podczas których nastąpi identyfikacja potrzeb Uczestnika, zdiagnozowane przyczyny jego niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, określenie predyspozycji zawodowych, nabycie umiejętności planowania własnej ściezki zawodowej i celu zawodowego. Efektem spotkania będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania (dla 60 Uczestników/-czek Projektu)
b) Szkolenia zawodowe:
- Kurs prawo jazdy kategorii C oraz C+E zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem prawa jazdy kat. C oraz C+E, kurs kwalifikacji wstępnej kategorii C oraz C+E zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Uczestnik/-czka po ukończeniu kursów kat. C oraz C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C oraz C+E uzyskuje uprawnienia zawodowe do wykonywania przewozu drogowego.
- Kurs prawo jazdy kategorii D zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem prawa jazdy kat. D oraz kurs kwalifikacji wstępnej kategorii D zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Uczestnik/-czka po ukończeniu kursów kat. D oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D uzyskuje uprawnienia zawodowe do wykonywania przewozu drogowego osób,
c) Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika Projektu oraz poszukiwanie zatrudnienia. Stworzenie profesjonalnego cv (dla 60 UP).


DANE KONTAKTOWE
Biuro Projektu: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski ul. Ks. A. Kordeckiego 12/2 85 – 225 Bydgoszcz, bdi@bdi-europejczyk.com.pl, tel. 52 344 86 10.
Punkt Rekrutacyjny: Autojazda Justyna Juszczak ul. Dworcowa 87, 85 – 009 Bydgoszcz oraz ul. Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 16 (Fordon), biuro@autojazda.com.pl, tel. 52 322 33 96.


WYCIĄG NAJWAŻNISZYCH INFORMACJI Z REGULAMINU PROJEKTU
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w partnerstwie przez:
− Lidera Projektu – Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski
− Partnera Projektu – Autojazda Justyna Juszczak
Czas realizacji projektu: 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. (aktualizacja).
Miejsce realizacji projektu: województwo kujawsko – pomorskie.
Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są w pierwszym dniu udzielanego wsparcia do wypełnienia i podpisania:
• Formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w projekcie,
• Umowy uczestnictwa w projekcie,
• Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. danych osobowych RODO,
• Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. osoby zatrudnionej znajdującej się w trudnej sytuacji na rynku pracy,
• Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy o wysokości zarobków i rodzaju zatrudnienia.
• Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do przedłożenia dowodu osobistego w celu weryfikacji danych dot. imienia, nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia przez personel Projektu.

Szczegółowy regulamin do pobrania ze strony poniżej:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


Formularz zgłoszeniowy


Umowa uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych RODO

Oświadczenie uczestnika projektu nt. sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie

AUTOJAZDA rozeznanie rynku z dn. 19/02/2020 - badania lekarskie

AUTOJAZDA zapytanie ofertowe z dn. 29/02/2020 - paliwo

AUTOJAZDA zapytanie ofertowe z dn. 13/05/2020 - instruktorzy nauki jazdy kat.: C i/lub C + E i/lub D

AUTOJAZDA zapytanie ofertowe z dn. 11/06/2020 - instruktorzy nauki jazdy kat.: C i/lub C + E i/lub D


______________________________________________________________________ Aktualizacja: 2020/12/30

(C) Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"