"Kwalifikacje na miarę XXI wieku!"

_______________________________________________________________________


„Kwalifikacje na miarę XXI wieku!” w ramach projektów Poddziałania PRKP.08.02.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020, RPKP.08.02.01-04-0057/17


ZAKRES POMOCY – rodzaje wsparcia dla uczestnika projektu
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
* doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,
* opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
* szkolenie zawodowe wynikające z IPD,
* prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla osób powyżej 30 roku życia,
* prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla osób powyżej 30 roku życia
Zapewniamy:
* Stypendium szkoleniowe – 6,65 zł/ godz szkolenia,
* Opłacamy egzaminy państwowe,
* Zwrot kosztów dojazdu,
* Badania lekarskie,
* Ubezpieczenie NNW.ODBIORCY PROJEKTU – kogo zapraszamy do uczestnictwa w projekcie
Do projektu zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z powiatu nakielskiego, sępoleńskiego, żnińskiego, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki::
* Nie pracują (tj. są bierni zawodowo),
* Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
* Nie szkolą się.
Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie oraz os. niepełnosprawne.
Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:
* Ukończone 30 lat,
* Posiadanie prawa jazdy kat. B,
* Wykształcenie co najmniej podstawowe.


ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej (bdi-europejczyk.com.pl oraz www.autojazda.com.pl) i w Biurze Projektu oraz Punkcie Rekrutacyjnym.
Rekrutacja będzie trwała w sposób ciągły od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (aktualizacja: wydłużono do 31.01.2019r.) lub do czasu uzyskania wymaganej liczby uczestników.
Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą w Biurze Projektu w Bydgoszczy, drogą elektroniczną (adres mailowy: biuro@autojazda.com.pl, bdi@bdi-europejczyk@com.pl) oraz na spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych w powiatach. Formularz rekrutacyjny dostępny będzie w wersji papierowej w Biurze Projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie www.autojazda.com.pl oraz http://www.bdi-europejczyk.com.pl.


Formy wsparcia
Wsparcie w ramach projektu będzie polegać na indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób biernych zawodowo, które będą się opierać na poniższych elementach pomocy:
a) Badanie predyspozycji zawodowych w trakcie 2 - 3 spotkań z doradcą zawodowym (razem 4h), podczas których nastąpi identyfikacja potrzeb Uczestnika, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, określenie predyspozycji zawodowych i celu zawodowego. Efektem spotkania będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania (dla 60 Uczestników/-czek Projektu)
b) Wsparcie aktywizująco - motywacyjne, w tym:
- grupowe warsztaty poszukiwania pracy – 6 grup x 10h (dla 60 UP),
- indywidualne spotkania z coachem – 2 sesje po 2-3h (dla 20 UP),
c) Szkolenia zawodowe:
- Kurs prawo jazdy kategorii C zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem prawa jazdy kat. C oraz kurs kwalifikacji wstępnej kategorii C zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Uczestnik/-czka po ukończeniu kursów kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C uzyskuje uprawnienia zawodowe do wykonywania przewozu drogowego (dla 20 UP),
- Kurs prawo jazdy kategorii D zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem prawa jazdy kat. D oraz kurs kwalifikacji wstępnej kategorii D zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Uczestnik/-czka po ukończeniu kursów kat. D oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D uzyskuje uprawnienia zawodowe do wykonywania przewozu drogowego osób (dla 20 UP),
- Szkolenia i kursy zawodowe dobrane na podstawie Indywidualnego Planu Działania i predyspozycji Uczestnika Projektu oraz na podstawie konsultacji z lokalnymi przedsiębiorcami oraz analizy ofert pracy (dla 20 UP)
d) Staż – 3 miesięczny staż służący zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe (dla 20 UP)
e) Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika Projektu oraz poszukiwanie zatrudnienia. Stworzenie profesjonalnego cv (dla 60 UP).


DANE KONTAKTOWE
Biuro Projektu: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski ul. Ks. A. Kordeckiego 12/2 85 – 225 Bydgoszcz
Punkt Rekrutacyjny: Autojazda Justyna Juszczak ul. Dworcowa 87, 85 – 009 Bydgoszcz biuro@autojazda.com.pl, tel. 691 03 05 44


WYCIĄG NAJWAŻNISZYCH INFORMACJI Z REGULAMINU PROJEKTU
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w partnerstwie przez:
− Lidera Projektu – Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski
− Partnera Projektu – Autojazda Justyna Juszczak
Czas realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 31.12.2018. (aktualizacja: wydłużono o 4msc. do 30.04.2019r.)
Miejsce realizacji projektu: województwo kujawsko – pomorskie, powiaty nakielski, sępoleński, żniński.
Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są w pierwszym dniu udzielanego wsparcia do podpisania:
• Umowy uczestnictwa w projekcie,
• Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. danych osobowych,
• Informacji o danych osobowych Uczestnika Projektu przekazanych do przetwarzania,
• Oświadczenia Uczestnika Projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
• Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. kryteriów dostępu,
• Oświadczenia o obowiązku poinformowania o sytuacji po zakończonym udziale w Projekcie,
• Oświadczenia Uczestnika projektu o niekaralności (w przypadku uczestników biorących udział w kursie kat. C lub D),
• Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do przedłożenia dowodu osobistego w celu weryfikacji danych dot. imienia, nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia przez personel Projektu.

Szczegółowy regulamin do pobrania ze strony poniżej:

Informacje o projekcie


Regulamin projektu


Formularz zgłoszeniowy

Umowa uczestnictwa

AUTO JAZDA zapytanie ofertowe - paliwo

AUTO JAZDA zapytanie ofertowe - paliwo - Wyniki

AUTO JAZDA zapytanie ofertowe - instruktorzy nauki jazdy kat. C/D

AUTO JAZDA zapytanie ofertowe - instruktorzy nauki jazdy kat. C/D - Wyniki

AUTO JAZDA rozeznanie rynku - paliwo z dn. 29/12/2018

Harmonogramy zajęć


______________________________________________________________________ Aktualizacja: 2019/03/07

(C) Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"