"Lepsza perspektywa"

_______________________________________________________________________


„Lepsza perspektywa” w ramach projektów Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. POWR.01.02.02-04-0050/17


ZAKRES POMOCY – rodzaje wsparcia dla uczestnika projektu
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
* doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,
* opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
* szkolenie zawodowe wynikające z IPD,
* prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla osób powyżej 21 roku życia do 29 roku życia.
Zapewniamy:
* Stypendium szkoleniowe – 6,65 zł/ godz szkolenia,
* Opłacamy egzaminy państwowe,
* Zwrot kosztów dojazdu,
* Badania lekarskie,
* Ubezpieczenie NNW.


ODBIORCY PROJEKTU – kogo zapraszamy do uczestnictwa w projekcie
Do projektu zapraszamy osoby w wieku 21-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko – pomorskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:
* Nie pracują (tj. są bierni zawodowo),
* Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
* Nie szkolą się.
Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie oraz os. niepełnosprawne.
Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:
* Ukończone 21 lat,
* Posiadanie prawa jazdy kat. B,
* Wykształcenie co najmniej podstawowe.


ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU
Rekrutacja będzie trwała w sposób ciągły od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej (bdi-europejczyk.com.pl oraz www.autojazda.com.pl ) i w Biurze Projektu oraz Punkcie Rekrutacyjnym. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą w Biurze Projektu w Bydgoszczy, drogą elektroniczną (adres mailowy: biuro@autojazda.com.pl) oraz na spotkaniach informacyjnych. Formularz rekrutacyjny dostępny będzie w wersji papierowej w Biurze Projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie www.autojazda.com.pl.


Formy wsparcia
Wsparcie w ramach projektu będzie polegać na indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych, które będą się opierać na poniższych elementach pomocy:
a) 3 – godzinne spotkanie z doradcą zawodowym oraz 1 – godzinne spotkanie z psychologiem, podczas których nastąpi identyfikacja potrzeb Uczestnika, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, określenie predyspozycji zawodowych i celu zawodowego. Efektem spotkania będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania (dla 31 Uczestników/-czek Projektu)
b) Wsparcie motywacyjno – coachingowe w trakcie od pięciu do ośmiu sesji z tutorem po 1-2 godziny każda (dla 20 UP)
c) Kurs prawo jazdy kategorii D zakończony egzaminem państwowym i i uzyskaniem prawa jazdy kat. D. Uczestnik/-czka po ukończeniu kursu kat D uzyskuje uprawnienia zawodowe do kierowania autobusem (dla 31 UP)
d) Kurs kwalifikacji wstępnej kategorii D zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Uczestnik po ukończeniu kursów kat. D oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D uzyskuje uprawnienia zawodowe do wykonywania przewozu drogowego osób (dla 31 UP)
e) Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika Projektu oraz poszukiwanie zatrudnienia. Stworzenie profesjonalnego cv (dla 30 UP).


DANE KONTAKTOWE
Biuro Projektu: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski ul. Ks. A. Kordeckiego 12/2 85 – 225 Bydgoszcz
Punkt Rekrutacyjny: Autojazda Justyna Juszczak ul. Dworcowa 87, 85 – 009 Bydgoszcz biuro@autojazda.com.pl, tel. 691 03 05 44


WYCIĄG NAJWAŻNISZYCH INFORMACJI Z REGULAMINU PROJEKTU
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt jest realizowany w partnerstwie przez:
− Lidera Projektu – Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski
− Partnera Projektu – Autojazda Justyna Juszczak
Czas realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (aktualizacja: okres realizacji projektu wydłużono do 31.10.2018).
Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są w pierwszym dniu udzielanego wsparcia do podpisania:
• Umowy uczestnictwa w projekcie,
• Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. danych osobowych,
• Informacji o danych osobowych Uczestnika Projektu przekazanych do przetwarzania,
• Oświadczenia Uczestnika Projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
• Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. kryteriów dostępu,
• Oświadczenia o obowiązku poinformowania o sytuacji po zakończonym udziale w Projekcie,
• Oświadczenia Uczestnika projektu o niekaralności,
Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez ZUS/NFZ potwierdzający status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do przedłożenia dowodu osobistego w celu weryfikacji danych dot. imienia, nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia przez personel Projektu.

Szczegółowy regulamin do pobrania ze strony poniżej:

Informacje o projekcie


Regulamin projektu


Formularz zgłoszeniowy

Umowa uczestnictwa

Harmonogramy zajęć


______________________________________________________________________ Aktualizacja: 2018/08/12

(C) Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"