Projekt: "PracujeMy"

_______________________________________________________________________


„PracujeMy” w ramach projektów Poddziałania PRKP.08.02.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, RPKP.08.02.01-04-0149/18. Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Projekt realizują:
Autojazda Justyna Juszczak jako Lider projektu oraz Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski jako Partner projektu.

ZAKRES POMOCY – rodzaje wsparcia dla uczestnika projektu
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
* doradztwo i pośrednictwo zawodowe dla każdego uczestnika,
* opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
* szkolenie zawodowe wynikające z IPD:
* * prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna,
* * prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna,
* * prawo jazdy kat. C + E.
Zapewniamy:
* stypendium szkoleniowe – 8,76 zł brutto / godz szkolenia zawodowego kursu prawa jazdy,
* opłacamy egzaminy państwowe,
* zwrot kosztów dojazdu,
* zwrot kosztów opieki nad osoba zależną,
* badania lekarskie i psychologiczne,
* bezpłatne materiały szkoleniowe i podręczniki,
* bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej.


ODBIORCY PROJEKTU – kogo zapraszamy do uczestnictwa w projekcie
Do projektu zapraszamy 60 osób biernych zawodowo (w szczególności kobiety), mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego o niskich kwalifikacjach do poziomu ISCED 3.


ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej (bdi-europejczyk.com.pl oraz www.autojazda.com.pl) i w Biurze Projektu oraz Punkcie Rekrutacyjnym.
Rekrutacja będzie trwała w sposób ciągły od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. lub do czasu uzyskania wymaganej liczby uczestników.
Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą w Biurze Projektu w Bydgoszczy, drogą elektroniczną (adres mailowy: biuro@autojazda.com.pl, bdi@bdi-europejczyk@com.pl) oraz na spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych. Formularz rekrutacyjny dostępny będzie w wersji papierowej w Biurze Projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie www.autojazda.com.pl oraz http://www.bdi-europejczyk.com.pl.


FORMY WSPARCIA
Wsparcie w ramach projektu będzie polegać na indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób biernych zawodowo, które będą się opierać na poniższych elementach pomocy:
a) Badanie predyspozycji zawodowych w trakcie 1 - 2 spotkań z doradcą zawodowym (razem 2h), podczas których nastąpi identyfikacja potrzeb Uczestnika, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, określenie predyspozycji zawodowych i celu zawodowego. Efektem spotkania będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania (dla 60 Uczestników/-czek Projektu)
b) Szkolenia zawodowe:
- Kurs prawo jazdy kategorii C zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem prawa jazdy kat. C oraz kurs kwalifikacji wstępnej kategorii C zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Uczestnik/-czka po ukończeniu kursów kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C uzyskuje uprawnienia zawodowe do wykonywania przewozu drogowego,
- Kurs prawo jazdy kategorii D zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem prawa jazdy kat. D oraz kurs kwalifikacji wstępnej kategorii D zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Uczestnik/-czka po ukończeniu kursów kat. D oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D uzyskuje uprawnienia zawodowe do wykonywania przewozu drogowego osób,
- Kurs prawo jazdy kategorii C + E zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem prawa jazdy kat. C + E. Uczestnik/-czka po ukończeniu kursów kat. C + E uzyskuje uprawnienia zawodowe do wykonywania przewozu drogowego.
c) Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika Projektu oraz poszukiwanie zatrudnienia. Stworzenie profesjonalnego cv (dla 60 UP).


DANE KONTAKTOWE
Biuro Projektu: Autojazda Justyna Juszczak ul. Dworcowa 87, 85 – 009 Bydgoszcz, biuro@autojazda.com.pl, tel. 52 322 33 96.
Punkt Rekrutacyjny: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski ul. Ks. A. Kordeckiego 12/2 85 – 225 Bydgoszcz, bdi@bdi-europejczyk.com.pl, tel. 52 344 86 10.


WYCIĄG NAJWAŻNISZYCH INFORMACJI Z REGULAMINU PROJEKTU
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w partnerstwie przez:
− Lidera Projektu – Autojazda Justyna Juszczak
− Partnera Projektu – Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski
Czas realizacji projektu: 01.01.2019 r. do 31.08.2020 r. (aktualizacja)
Miejsce realizacji projektu: województwo kujawsko – pomorskie.
Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są w pierwszym dniu udzielanego wsparcia do podpisania:
• Umowy uczestnictwa w projekcie,
• Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. danych osobowych,
• Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. kryteriów dostępu i punktowania,
• Oświadczenia o obowiązku poinformowania o sytuacji po zakończonym udziale w Projekcie,
• Oświadczenia Uczestnika projektu o niekaralności,
• Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do przedłożenia dowodu osobistego w celu weryfikacji danych dot. imienia, nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia przez personel Projektu.

Szczegółowy regulamin do pobrania ze strony poniżej:

Informacje o projekcie


Regulamin projektu


Formularz zgłoszeniowy

Umowa uczestnictwa

Oświadczenie RODO

AUTOJAZDA rozeznanie rynku z dn. 1/02/2019 - badania lekarskie

AUTOJAZDA zapytanie ofertowe z dn. 6/02/2019 - paliwo

AUTOJAZDA zapytanie ofertowe z dn. 6/02/2019 - instruktorzy nauki jazdy kat. C/D/C+E

AUTOJAZDA zapytanie ofertowe z dn. 6/02/2019 - paliwo - Wyniki

AUTOJAZDA zapytanie ofertowe z dn. 6/02/2019 - instruktorzy nauki jazdy kat. C/D/C+E - Wyniki

AUTOJAZDA zapytanie ofertowe z dn. 23/02/2019 - instruktorzy nauki jazdy kat. C/D/C+E

AUTOJAZDA zapytanie ofertowe z dn. 23/02/2019 - instruktorzy nauki jazdy kat. C/D/C+E - Wyniki


______________________________________________________________________ Aktualizacja: 2020/07/31

(C) Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"