"Akademia Pracy"

Projekt realizowany w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach:

Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej
Działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej
Poddziałania:7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Cel główny projektu to poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osďób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ciągu 14 miesięcy działań projektowych w grupie 70 kobiet i mężczyzn (w tym 21 osób niepełnosprawnych) na obszarze powiatów: sępoleńskiego, żnińskiego, nakielskiego.

Cele szczegółowe projektu:

 • Poprawa kondycji psychospołecznej uczestników,
 • Nabycie, podniesienie umiejętności zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie,
 • Rozwój umiejętności sprawnego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu i miejscu pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


AKADEMIA PRACY - POMORSKIE


Działania projektowe:

Każdy beneficjent ostateczny (BO), będzie brał udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa. Działania projektowe będą prowadzone w grupach 10 osobowych oraz indywidualnie w Punktach Konsultacyjnych.

 • Kuźnia umiejętności społeczno-zawodowych
  Każdy uczestnik w ciągu 14 dni otrzyma 84 godziny wsparcia w następującej postaci:
  • zajęcia indywidualne z psychologiem (3h/os)-diagnoza potencjału i opracowanie profilu psychologicznego BO, rezultatem będzie przygotowanie BO do efektywnego uczestnictwa w spotkaniu wyjazdowym (styczeń-luty 2011);
  • dwudniowe spotkanie wyjazdowe (14h/os)-grupowe warsztaty integracyjne, zarządzanie sobą, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, analiza umiejętności własnych, asertywność, autoprezentacja (luty-marzec 2011);
  • zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym (2h/os)-opracowanie IPD (Indywidualny Plan Działania)-próba wyznaczenia dalszego kierunku rozwoju zawodowego na bazie wcześniejszych doświadczeń (luty-marzec 2011);
  • zajęcia animacyjne-(30h/os)-5 spotkań grupowych-warsztaty motywujące do dalszej pracy nad sobą i pełnego wykorzystania szans, jakie daje udział w projekcie (marzec-maj 2011);
  • coaching/trening pracy-(35h/os)-5 spotkań grupowych-zajęcia pozwolą na przyswojenie zasad skutecznego poruszania się po rynku pracy, ułatwia powrót do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Tematyka spotkań: rynek pracy i jego zasady, proces poszukiwania pracy (luty-maj 2011).

 • Szukam pracy
  Każdy uczestnik w ciągu 4 dni otrzyma 15 godzin wsparcia. W ramach działania BO otrzymają następujące wsparcie:
  • a) zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy (3h/os)-przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przegląd ofert pracy (kwiecień-czerwiec 2011);
  • b) spotkanie animacyjne (6h/os)-grupowe zajęcia motywacyjne (kwiecień-maj 2011);
  • c) doradztwo wg potrzeb (6h/os)-zostało zaplanowane według zapotrzebowania z zakresu: prawa, administracji, pomocy społecznej, poradnictwa rodzinnego, własnej prezentacji, doradztwa według zgłaszanych przez BO rzeczywistych potrzeb (marzec-wrzesień 2011)
 • Szkolenie na miarę
  Szkolenie zawodowe zostało zaplanowane dla osób, które przy pomocy doradcy znajdą pracodawcę lub ofertę pracy i w celu zatrudnienia będą musiały być dodatkowo przeszkolone lub będą musiały zdobyć właściwe uprawnienia do wykonywania zawodu. Nagrodą za znalezienie możliwości zatrudnienia będzie konkretny kurs, szkolenie. Szkolenie na miarę jest ostatnim etapem projektu, po zakończeniu dwóch powyższych form wsparcia. Terminy szkolenia będą ustalanie indywidualnie w zależności od wybranej formy szkolenia.więcej informacji:
biuro projektu: "Akademia pracy"
ul. Wiejska 23, 85-458 Bydgoszcz
Hanna Knitter
e-mail: h.knitter@bdi-europejczyk.com.pl
tel.: 52 344 96 43, fax.: 52 344 86 10, mob.: 513 064 061POSTĘP PROJEKTU:
 • Rozpoczął się 10 miesiąc projektu „Akademia Pracy”, który kontynuujemy od listopada 2011r. Do zakończenia projektu pozostało pięć miesięcy. W maju 2011r zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu. Zakończył się też pierwszy etap projektu „Kuźnia umiejętności społeczno - zawodowych” a w nim uczestnicy otrzymali następującą formę wsparcia:
  - indywidualne zajęcia z psychologiem 3 godz.
  - grupowe zajęcia interpersonalne 14 godz.
  - zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym
  - grupowe zajęcia coaching pracy 35 godz.
  - grupowe zajęcia z animatorem 30 godz.

  Obecnie dobiega końca drugi i trzeci etap projektu.

 • W drugim etapie „Szukam pracy” zakończyły się grupowe zajęcia animacyjno- motywacyjne. Obecnie uczestnicy korzystają z indywidualnych zajęć z pośrednikiem pracy. W pierwszym etapie tego wsparcia uczestnicy wraz z pośrednikiem utworzyli dokumenty aplikacyjne do pracy. W następnym etapie po zakończeniu kursów i szkoleń zawodowych, będą przy wsparciu pośrednika pracy przeglądać oferty pracy i intensywnie poszukiwać pracy. Uczestnicy projektu od miesiąca maja korzystają z doradztwa wg potrzeb. Rozwiązują w ten sposób problemy natury osobistej. Do tej pory skorzystali z doradztwa lekarzy, prawników, fryzjerów, psychologów, doradców zawodowych. Ta forma wsparcia będzie trwała do końca września.

 • W trzecim etapie szkolenia „Na miarę” uczestnicy kończą kursy i szkolenia zawodowe.

  W miesiącu czerwcu:
  - 5 uczestników ukończyło kurs kucharski
  - 2 uczestników ukończyło kurs koparko-ładowarki
  - 1 uczestniczka ukończyła kurs tanatokosmetyki
  - 15 uczestników ukończyło kurs profesjonalny sprzedawca
  - 1 uczestniczka ukończyła kurs florystyczny
  - 1 uczestniczka ukończyła kurs wizażu i stylizacji paznokci

  W miesiącu lipcu:
  - 8 uczestników ukończyło kurs opiekun osoby starszej
  - 1 uczestnik ukończył kurs grafiki komputerowej
  - 1 uczestniczka ukończyła kurs kosmetyczny
  - 2 uczestniczki ukończyły kurs cukierniczy
  - 1 uczestniczka ukończyła kurs opiekun dziecięcy.
  - Obecnie 14 uczestniczek i uczestników projektu uczestnicy w kursie na prawo jazdy
  - 2 uczestniczki przygotowują się do rozpoczęcia kursu księgowości.

 • Po zakończeniu kursów i szkoleń zawodowych przy pomocy pośrednika pracy będą poszukiwać pracy. Do tej pory 3 osoby podjęły pracę zawodową.(C) Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"