"Akademia Pracy"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach: Priorytetu VII. POKL - Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

AKADEMIA PRACY - POMORSKIE


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
poprawa sytuacji zawodowo-społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ciągu 14 miesięcy działań projektowych w grupie 70 osób w tym minimum 42 kobiet na obszarze 2 powiatów woj. pomorskiego: chojnickiego i człuchowskiego.

Projekt jest kierowany do 70 kobiet i mężczyzn zamieszkujących na obszarach słabych strukturalnie obu powiatów, które są osobami niezatrudnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powiatów: człuchowskiego (gmina: Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Człuchów /gm. wiejska/, Debrzno, Czarne) oraz chojnickiego (gmina: Konarzyny, Czersk, Brusy).


CELE SZCZEGÓŁOWE:
poprawa kondycji psycho-społecznej poprzez indywidualne zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy i doradcami wg potrzeb (13h/osobę); nabycie/podniesienie umiejętności zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie (2 w/w poziom zagrożenia)poprzez coaching, trening pracy, szkolenia zawodowe i staże (nie mniej niż 56 osób); rozwój umiejętności sprawnego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu i miejscu pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (3 w/w zagrożenia) poprzez grupowe warsztaty, spotkania, zajęcia wyjazdowe, spotkania aktywizujące (łącznie 50h/osobę)

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.


więcej informacji:
biuro projektu: "Akademia Pracy"
ul. Mickiewicza 12a, pok. 1, 89-600 Chojnice
Bogumiła Kondys
e-mail: b.kondys@bdi-europejczyk.com.pl
tel.: 59 727 34 43, fax.: 59 727 33 78, mob.: 500 387 554


Materiały do pobrania dla kandydatów uczestników i uczestników projektu:
Regulamin AP - Pomorskie
Regulamin AP – Pomorskie, obowiązuje uczestników, którzy przystąpili do Projektu od dnia 9 listopada 2011 r.
Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminuPOSTĘP PROJEKTU:
 • REKRUTACJA I PROMOCJA
  Zakończono działania związane z rekrutacją uczestników do projektu Akademia Pracy. Do projektu zrekrutowano 151 osób. Z czego do projektu zakwalifikowano 85 uczestników, w tym 24 osoby niepełnosprawne, 57 kobiet, 41 osób powyżej 45 roku życia.

 • ORGANIZACJA PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH I ZATRUDNIENIE ASYSTENTÓW ON
  W celu ułatwienia dostępu do projektu uczestnikom/uczestniczkom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zgodnie z zasadą równości szans uruchomiono 7 punków konsultacyjnych: Biskupnica, Człuchów, Sąpolno, Debrzno, Chojnice, Czarne, Brusy. Punkty Konsultacyjne zostały zorganizowane jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników/uczestniczek projektu, co zwiększało szanse udziału w projekcie osobom mniej mobilnym, oraz dysponującym niewielką rezerwą czasową (np. kobiety samotnie wychowujące dziecko). Wszelka działalność specjalistów zatrudnionych w Punktach Konsultacyjnych ma na celu rozpropagowanie polityki równości szans. Uczestniczkom i uczestnikom projektu refundowane są koszty dojazdu na szkolenia, catering i serwis kawowy podczas zajęć.

  W celu umożliwienia nieskrępowanego funkcjonowanie w projekcie osób niepełnosprawnych, zatrudniono 15 asystentów. Zakres usługi asystenta obejmuje pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności osobistych, a także w dotarciu i udziale w zajęciach, spotkaniach, warsztatach.

 • KUŹNIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO – ZAWODOWYCH
  Wsparcie w postaci indywidualnych zajęć z psychologiem otrzymało 85 uczestników. Efektem zajęć indywidualnych z psychologiem była diagnoza potencjału, opracowanie profilu psychologicznego Beneficjentów Ostatecznych oraz przygotowanie do efektywnego udziału w wyjazdowych zajęciach interpersonalnych.

  W dwudniowych (7 grup po 14 godzin) wyjazdowych zajęciach interpersonalnych wzięło udział 82 osoby. Zajęcia odbywały się w Hotelu HOMER w Bydgoszczy. Tematyka: warsztaty integracyjne, zarządzanie sobą autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, analiza umiejętności własnych, asertywność, autoprezentacja. W trakcie spotkań poruszono również tematykę równości płci, wskazano stereotypowe zachowania dotyczące kobiet i mężczyzn oraz możliwości ich zmiany.

  W zajęciach indywidualnych z doradcą zawodowym udział wzięło 80 uczestników. Celem tych zajęć była próba wyznaczenia dalszego kierunku rozwoju zawodowego.

  Zajęcia grupowe z animatorem – odbyło się po 5 sześciogodzinnych spotkań motywujących do dalszej pracy nad sobą i pełnego wykorzystania szans jakie daje udział w projekcie:
  - Gr. 1 (PK Biskupnica) – (7,14,21,28 IV, 4 V), zajęcia zakończono;
  - Gr. 2 (PK Człuchów) - (8,15,22,29 IV, 6V), zajęcia zakończono;
  - Gr. 3 (PK Sąpolno) - (5,12,19, 26 V, 8VI), zajęcia zakończono;
  - Gr. 4 (PK Debrzno) - (13,20 V, 3,10,16 VI), zajęcia zakończono;
  - Gr. 5 (PK Chojnice) - (23,30V, 6,13,30 VI), zajęcia zakończono;
  - Gr. 6 (PK Czarne) - (25V, 1,9,15,29 VI), zajęcia zakończono;
  - Gr. 7 (PK Brusy) - (31V, 7,14 VI, 5, 12.VII ), zajęcia zakończono.


  Zajęcia grupowe z coaching/trening pracy – odbyło się po 5 siedmiogodzinnych spotkań z grupą:
  - Gr. 1 (PK Biskupnica) – (6,13,20,27 IV, 6 V), zajęcia zakończono;
  - Gr. 2 (PK Człuchów) - (7,14,21,28 IV, 5V), zajęcia zakończono;
  - Gr. 3 (PK Sąpolno) - (4,11, 31 V, 7, 28 VI), zajęcia zakończono;
  - Gr. 4 (PK Debrzno) - (12,19, V, 2,9 VI, 1 VII), zajęcia zakończono;
  - Gr. 5 (PK Chojnice) - (20,27 V, 3,10,27 VI), zajęcia zakończono;
  - Gr. 6 (PK Czarne) - (24,31 V, 3,10,21 VI)zajęcia zakończono;
  - Gr. 7 (PK Chojnice) - (30V, 6 VI, 4, 8, 11 VII), zajęcia zakończono.


  Celem zajęć było przyswojenie zasad skutecznego poruszania się na rynku pracy, ułatwienie powrotu do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

 • SZUKAM PRACY
  Zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy - w okresie od 6 do 31 lipca 2011 r. odbywały się zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy. Efektem tych działań było przygotowanie 75 teczek aplikacyjnych.

  Spotkania animacyjne - w okresie od 8 czerwca do 13 lipca 2011 r. odbyło się siedem 6 godzinnych spotkań animacyjno-motywacyjnych.

  Doradztwo wg zapotrzebowania – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym często spotykają się z problemami natury osobistej, w tym zdrowotnej, prawno-administracyjnej, itp. W zawiązku z tym wnioskodawca zaplanował działania z zakresu prawa, pomocy społecznej, poradnictwa rodzinnego, prawnego, własnej prezentacji, itp. Po raz pierwszy uczestnicy sami decydują o kształcie zajęć. Do tej pory w ramach doradztwa wg potrzeb zrealizowano 168 godzin (realizowano doradztwo i konsultacje z: psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, trenerem pracy, okulistą, stomatologiem).

 • ZAWODOWE WPRAWKI
  Cel: wprowadzenie na rynek pracy. Szkolenia/kursy zawodowe - wnioskodawca zaplanował kursy/szkolenia do wyboru, lecz z uwzględnieniem potrzeb regionalnego rynku pracy (zawody deficytowe). Wyboru kursów/szkoleń dokonywano wspólnie z BO na podstawie wcześniej przygotowanego Indywidualnego Planu Działania i profilu psychologicznego. Uwzględniano indywidualne predyspozycje i możliwości, dotychczasowe wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności BO oraz potrzeby rynku pracy.

  Kursy zawodowe/szkolenia zrealizowane:
  1. Nowoczesny magazynier z obsługą kas fiskalnych i wózków jezdniowych - liczba BO: 3; liczba godzin: 198.
  2. Nowoczesny magazynier – liczba BO: 1; liczba godzin: 131.
  3. Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymiana butli - liczba BO: 1; liczba godzin: 67.
  4. Prawa jazdy kategorii C - liczba BO: 3; liczba godzin: 50.
  5. Prawa jazdy kategorii B - liczba BO: 15; liczba godzin: 61.
  6. Florystyczny - liczba BO: 1; liczba godzin: 100.
  7. Dekarz-cieśla – liczba BO: 1; liczba godzin: 200.
  8. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego – liczba BO: 8; liczba godzin: 159.
  9. Księgowość i ABC biznesu - liczba BO: 9; liczba godzin zajęć teoretyczno-praktycznych: 192.
  10. Kucharz - liczba BO: 10; liczba godzin: 150.
  11. Masaż I i II stopnia - liczba BO: 2; liczba godzin: 160.
  12. Operator koparko ładowarki wszystkie typy klasa trzecia - liczba BO: 2; liczba godzin: 202.
  13. Indywidualny kurs CorelDRAW - liczba BO: 1; liczba godzin: 21.
  14. Indywidualny kurs projektowania i pozycjonowania stron internetowych - liczba BO: 1; liczba godzin: 21.

  Staże i zajęcia zaplanowane do realizacji:
  Staże/zajęcia integracji zawodowej u pracodawcy – w ich trakcie 7 uczestników projektu zastosuje i pogłębi zdobytą wiedzę i umiejętności na kursach zawodowych lub nabędzie umiejętności praktyczne do wykonywania pracy w rzeczywistych warunkach zawodowych. Na zakończenie stażu uczestnicy projektu otrzymują opinię wystawioną przez pracodawcę.

  Na dzień 10 listopada 2011 roku 6 Uczestniczek Projektu odbywa 3 miesięczny staż.

  W związku z dużymi potrzebami mieszkańców od dnia 9 listopada 2011 r. uruchomiono dodatkową ósmą grupę 10 osobową. Rozpoczęły się zajęcia grupowe z coachingu (5 spotkań po 7 godz.) i animacyjne (5 spotkań po 6 godzin.


(C) Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"