"Gotowi do pracy II"

_______________________________________________________________________


„Gotowi do pracy II!” - projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Działania 5.2 Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy, RPPM.05.02.02-22-0078/16.


ZAKRES POMOCY – rodzaje wsparcia dla uczestnika projektu
CEL GŁÓWNY PROJEKTU: aktywizacja zawodowa i wzrost mobilności zawodowej 84 uczestników projektu oraz przywrócenie ich na stałe na rynek pracy.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
Podniesienie kwalifikacji zawodowych u 42 uczestników projektu poprzez objęcie ich kursami i szkoleniami zawodowymi.
Wzmocnienie motywacji do zmiany sytuacji zawodowej u 84 uczestników projektu poprzez objęcie warsztatami aktywnego poszukiwania pracy.
Nabycie doświadczenia zawodowego przez 65 uczestników projektu poprzez udział w 4 miesięcznych stażach zawodowych.
Wzrost umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej u 84 UP poprzez objecie indywidualnym pośrednictwem pracy i wsparciem doradczym.
Aktywizacja zawodowa co najmniej 45% uczestników projektu.
OKRES REALIZACJI: 01.09.2017 do 31.10.2018


ODBIORCY PROJEKTU – kogo zapraszamy do uczestnictwa w projekcie
Do projektu zapraszamy osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące do wszystkich następujących grup: osób długotrwale bezrobotnych osób z niepełno sprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej osoby o niskich kwalifikacjach z powiatów bytowski,chojnicki, człuchowski, starogardzki. Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na 7 grup po ok. 12 osób.


ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej i w Biurze Projektu.
Rekrutacja będzie trwała w sposób ciągły od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do czasu uzyskania wymaganej liczby uczestników.
Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane w Biurze Projektu oraz na spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych w powiatach. Formularz rekrutacyjny dostępny w wersji papierowej w Biurze Projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie www.


Formy wsparcia
Wsparcie w ramach projektu będzie polegać na indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób biernych zawodowo, które będą się opierać na poniższych elementach pomocy:
1. POGŁEBIONA DIAGNOZA I INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA - Konsultacje indywidualne, średnio na uczestnika 7 godz. wsparcia - psycholog i doradca zawodowy.
2. WARSZTATY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY, ZAWODOWEJ MOBILNOŚCI GEOGRAFICZNEJ ORAZ NABYWANIA KOMPETNCJI KLUCZOWYCH - Zajęcia grupowe (4 spotkania x śr. 7h dziennie).
3. WSPARCIE DORADCZE - zajęcia śr 6 godz. /1 uczestnika projektu, odpowiedź na zdiagnozowane indywidualne potrzeby.
4. POŚREDNICTWO PRACY - średnio 6h/1UP w zależności od ścieżki wsparcia przyjętej w IPD.
5. SZKOLENIA ZAWODOWE - dla 42 uczestników projektu, Szkolenia w ramach projektu będą kończyły się: egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowane w rozporządzeniu właściwego ministra. Uczestnikom zapewniamy: stypendium szkoleniowe 6,65zł za godzinę, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osoba zależną.
6. STAŻE ZAWODOWE - stypendium stażowe (997,40 zł/msc/os.), Uczestnikom zapewniamy: stypendium za czas odbywania stażu + składki ZUS, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów opieki nad os. zależną.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów.


DANE KONTAKTOWE
Biuro Projektu: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Człuchowie, os. Witosa 20, 77-300 Człuchów, sala C1, Tel.: 507 978 278
Realizator projektu: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski ul. Ks. A. Kordeckiego 12/2 85 – 225 Bydgoszcz, Tel.: 52 3448610


WYCIĄG NAJWAŻNISZYCH INFORMACJI Z REGULAMINU PROJEKTU
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w partnerstwie.
Czas realizacji projektu: 01.09.2017 r. do 30.09.2018. (aktualizacja - wydłużono o 1 msc. do 31.10.2018r.)
Miejsce realizacji projektu: województwo pomorskie, powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski i starogardzki.
Uczestnik Projektu ma prawo do:
- bezpłatnego udziału w Projekcie oraz otrzymania wsparcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
- przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji z zastrzeżeniem, iż Beneficjent pokrywa koszty pierwszego podejścia do egzaminu,
- otrzymania stypendium szkoleniowego i stażowego po uprzednim złożeniu miesięcznej karty stażu,
- otrzymania opinii od pracodawcy o odbyciu stażu,
- zwrotu kosztów przejazdu (bilety publicznych środków komunikacji lub oświadczenie przewoźnika o wysokości biletu na danej trasie) do i z miejsca odbywania wsparcia, po uprzednim jego udokumentowaniu oraz złożeniu wniosku o zwrot kosztów dojazdu,
- zapewnienia opieki nad osobą zależną na czas udziału w zajęciach projektowych,
- odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego (przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, osobą bezdomną, osobą niepełnosprawną lub pozostającą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej),
- przerwania udziału w Projekcie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub samozatrudnienia. Na potwierdzenie tych okoliczności Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia umowy o pracę lub innej umowy potwierdzającej podjęcie pracy zarobkowej.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
- przestrzegania niniejszego Regulaminu i umów wewnątrzprojektowych (umowa uczestnictwa, umowa stażowa),
- dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i innych dokumentów związanych z realizacją projektu,
- przestrzegania terminów i harmonogramów wyznaczonych przez Beneficjenta, czynnego udziału we wszystkich formach wsparcia w Projekcie, podpisywania listy obecności na wszystkich formach wsparcia oraz innych stosownych dokumentów w zakresie otrzymanego wsparcia,
- przystąpienia do egzaminów w ramach kursów,
- wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, testów psychologicznych i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz monitorowania wskaźników kluczowych i stworzenia wspólnie z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania,
- dostarczenia do Biura Projektu miesięcznej karty stażu, sprawozdania z przebiegu stażu i opinii pracodawcy, u którego odbywał staż oraz innych dokumentów wymaganych w trakcie trwania Projektu,
- niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, kontaktowych i innych danych przedstawionych na dokumentach zgłoszeniowych do Projektu oraz o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,
- przedłożenia numeru rachunku bankowego, na który wypłacane będzie stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe i zwroty kosztów dojazdów; brak numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w przekazaniu należności finansowych uczestnikowi/czce Projektu,
- wypełnienia i przekazania do Biura Projektu do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie oświadczenia - ankiety, w oparciu o które zbierane będą informacje nt. sytuacji uczestnika dot. otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu,
- poinformowania w przypadku podjęcia zatrudnienia do 3 miesięcy po zakończonym udziale w Projekcie,
- dostarczenia do Biura Projektu kserokopii dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (zaświadczenia od pracodawcy, umowy o pracę/zlecenie, potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej).


Szczegółowy regulamin do pobrania ze strony poniżej:

Informacje o projekcie


Regulamin projektu


Formularz zgłoszeniowy

Umowa uczestnictwa

Rozeznanie rynku - psycholog

Rozeznanie rynku - doradca zawodowy

Rozeznanie rynku - wynajem sal na zajęcia indywidualne

Rozeznanie rynku - kompleksowa usługa organizacji warsztatów szkoleniowych

Rozeznanie rynku - opieka

Zapytanie ofertowe - wsparcie wg potrzeb

Zapytanie ofertowe - wsparcie wg potrzeb - Wyniki

Zapytanie ofertowe - kursy zawodowe

Zapytanie ofertowe - kursy zawodowe - Wyniki

Harmonogramy zajęć


_______________________________________________________________________


Aktualizacja: 2018/11/20

(C) Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"